Teil­neh­mer

www.gscheitgut.de

Auf­seß

Brauereigasthof Rothenbach, AufseßBraue­rei­gast­hof Ro­then­bach

Im Tal 70
D-91347 Auf­seß

Tel: 09198/92920
Fax: 09198/929229

braue­rei­gast­hof-ro­then­bach.de 

Bärn­fels

Gasthof Drei Linden, BärnfelsGast­hof Drei Lin­den

Dorf­stra­ße 38
D-91286 Bärn­fels

Tel: 09245/9188
Fax: 09245/409

www.drei-lin­den.com 

Bet­zen­stein

Betzenstube, BetzensteinBet­zen­stu­be

Schloß­stra­ße 5
D-91282 Bet­zen­stein

Tel: 09244/920201

www.bet­zen­stu­be.de 

Landgasthof-Pension Fischer, BetzensteinLand­gast­hof-Pen­si­on Fi­scher

Stier­berg 25
D-91282 Bet­zen­stein

Tel: 09244/384

gast­hof-pen­si­on-fi­scher.de 

Dormitz

Gasthaus zum Grünen Baum, DormitzGast­haus zum Grü­nen Baum

Haupt­stra­ße 13
D-91077 Dormitz

Tel: 09134/707112

www.grue­nen­baum-dormitz.de 

Dro­sen­dorf

Landgasthof Zehner, DrosendorfLand­gast­hof Zeh­ner

Feu­er­stein­stra­ße 55
D-91330 Dro­sen­dorf

Tel: 09545/950264
Fax: 09545/950265

www.land­gast­hof-zeh­ner.de 

Eber­mann­stadt

Hotel-Restaurant Schwanenbräu, EbermannstadtHotel-Re­stau­rant Schwa­nen­bräu

Am Markt­platz 2
D-91320 Eber­mann­stadt

Tel: 09194/209

www.schwa­nen­bra­eu.de 

Partyservice Hübschmann, EbermannstadtPar­ty­ser­vice Hüb­sch­mann

Haupt­stra­ße 34
D-91320 Eber­mann­stadt

Tel: 09194/304
Fax: 09194/796924

www.food­pla­net.de 

Forch­heim

Gasthaus Roter Ochs, ForchheimGast­haus Roter Ochs

Kirch­platz 3
D-91301 Forch­heim

Tel: 09191/4511

www.ro­te­rochs.de 

Göß­wein­stein

Forsthaus Schweigelberg, GößweinsteinForst­haus Schwei­gel­berg

Beh­rin­gers­müh­le
D-91327 Göß­wein­stein

Tel: 0172/8120871

forst­haus-schwei­gel­berg.de 

Gasthof Zur Post, GößweinsteinGast­hof Zur Post

Baltha­sar-Ne­umann-Stra­ße 10
D-91327 Göß­wein­stein

Tel: 09242/278
Fax: 09242/578

zur-post-goess­wein­stein.de 

Grä­fen­berg

Töpferei & Café Ulrike Kunzmann, GräfenbergTöp­fe­rei & Café Ul­ri­ke Kunz­mann

Neus­les 9
D-91322 Grä­fen­berg

Tel: 09192/7458

to­epfe­rei-cafe-kunz­mann.de 

Hei­li­gen­stadt

Landgasthof Lahner, HeiligenstadtLand­gast­hof Lah­ner

Veil­bronn 10
D-91332 Hei­li­gen­stadt

Tel: 09198/928990
Fax: 09198/9289955

www.land­gast­hof-lah­ner.de 

He­rolds­bach

Gasthaus Lindenhof, HeroldsbachGast­haus Lin­den­hof

Löf­fel­holz­weg 6
D-91336 He­rolds­bach

Tel: 09190/927890
Fax: 09190/9278918

www.lin­den­hof-he­rolds­bach.de 

Kir­cheh­ren­bach

Gasthof Sponsel, KirchehrenbachGast­hof Spon­sel

Haupt­stra­ße 45
D-91356 Kir­cheh­ren­bach

Tel: 09191/94448
Fax: 09191/616768

www.gast­haus-spon­sel.de 

Kun­reuth

Café-Brennerei Geist-Reich, KunreuthCafé-Bren­ne­rei Geist-Reich

Wein­garts 20
D-91358 Kun­reuth

Tel: 09199/697071

www.bren­ne­rei-geist­reich.de 

Gasthaus Zum Schloss, KunreuthGast­haus Zum Schloss

Schloß­stra­ße 13
D-91358 Kun­reuth

Tel: 09199/217
Fax: 09199/697583

www.gast­haus-zum-schloss.de 

Mar­loff­stein

Hotel & Gasthof Alter Brunnen, MarloffsteinHotel & Gast­hof Alter Brun­nen

Am alten Brun­nen 1
D-91080 Mar­loff­stein

Tel: 09131/53650

www.al­ter­brun­nen.net 

Mem­mels­dorf

Brauerei-Gasthof Höhn, MemmelsdorfBraue­rei-Gast­hof Höhn

Haupt­stra­ße 11
D-96117 Mem­mels­dorf

Tel: 0951/406140
Fax: 0951/4061444

www.gast­hof-hoehn.de 

Mug­gen­dorf

Gasthof »Zur Wolfsschlucht«, MuggendorfGast­hof »Zur Wolfs­schlucht«

Wies­ent­weg 2
D-91346 Mug­gen­dorf

Tel: 09196/324

gast­hof-zur-wolfs­schlucht.de 

Hotel-Restaurant Feiler, MuggendorfHotel-Re­stau­rant Fei­ler

Obe­rer Markt 4
D-91346 Mug­gen­dorf

Tel: 09196/92950
Fax: 09196/362

www.hotel-fei­ler.de 

Pot­ten­stein

Forsterstube, PottensteinForster­stu­be

Ha­sel­brunn 7
D-91278 Pot­ten­stein

Tel: 09243/7017564

www.forster­stu­be.de 

Pretz­feld

Nikl-Bräu, PretzfeldNikl-Bräu

Eg­loff­stei­ner Stra­ße 19
D-91362 Pretz­feld

Tel: 09194/725025
Fax: 09194/725026

www.braue­rei-nikl.de 

Re­gens­berg

Berggasthof Hötzelein, RegensbergBerg­gast­hof Höt­zelein

Re­gens­berg 10
D-91358 Re­gens­berg

Tel: 09199/8090
Fax: 09199/80999

www.berg-gast­hof.de 

Streit­berg

Gasthof Sponsel, StreitbergGast­hof Spon­sel

Ober­fel­len­dorf 2
D-91346 Streit­berg

Tel: 09196/269
Fax: 09196/1528

 

Thurnau

Frank’s Landgasthaus, ThurnauFrank’s Land­gast­haus

Bern­dorf 4
D-95349 Thurnau

Tel: 09228/9969916

www.franks-land­gast­haus.de 

Wai­schen­feld

Gut Schönhof, WaischenfeldGut Schön­hof

Schön­hof 10a/11a
D-91344 Wai­schen­feld

Tel: 09202/1228
Fax: 09202/95401

www.gut-scho­en­hof.de 

Wei­gels­ho­fen

Brauerei-Gasthof Pfister, WeigelshofenBraue­rei-Gast­hof Pfis­ter

Eg­ger­bach­stra­ße 22
D-91330 Wei­gels­ho­fen

Tel: 09545/94260
Fax: 09545/942650

www.gast­hof-pfis­ter.de 

Wei­ßen­ohe

Wirtshaus Klosterbrauerei Weißenohe, WeißenoheWirts­haus Klos­ter­braue­rei Wei­ßen­ohe

Klos­ter­stra­ße 20
D-91367 Wei­ßen­ohe

Tel: 09192/6357

das-wirts­haus-klos­ter­braue­rei-weis­sen­ohe.de